Slovník pojmů

 • Ne každý se vyzná ve všech výrazech, používaných mezi webdesignery a programátory. Slovník základních pojmů pro oblast webdesignu, počítačové grafiky a internetového marketingu, vám pomůže se lépe orientovat v tomto názvosloví.

A/B TESTOVÁNÍ

A/B testování je klasická marketingová metoda, která ma za cíl zvýšit konverze. Metoda spočívá ve vytvoření několika testovacích variant a zjišťování, která z variant je úspěšnější.

 

AFFILIATE MARKETING

Affilitate program je zajímavá forma spolupráce majitelů webových stránek, na jedné straně těch, kteří prostřednictvím internetu prodávají výrobky či služby a na druhé straně affiliate /fiálka/, která získává procentuální podíl z každé realizované objednávky za nákup služby či produktu jiné komerční webové stránky, zákazník byl ale přiveden prostřednicvím webové stránky fiálky. Jedná se de facto o provizní systém. Affiliate programy hojně využívají např. internetové obchody.

 

AJAX

AJAX je velmi moderní, v současnosti poměrně hojně nasazovaná technologie. Kdo dnes neví, co je AJAX, ten ve světě tvorby webových stránek a webových aplikací nedrží krok s dobou. Jedná se o zkratku anglického „Asynchronous Javascript And XML“. Jde o metodu využití JavaScriptu k načítání dat bez nutnosti znovunačtení webové stránky pomocí HTTP protokolu a jejího zpracování. AJAX je neodmyslitelnou součástí tzv. Web 2.0 paradigmatu. Je prakticky jediným možným přístupem k tvorbě Rich Internet Application (RIA) pomocí JavaScriptu.

 

ALEXA RANKING

Alexa je jedním z internetových vyhledávačů, který nad rámec vyhledávání zobrazuje extra informace o úrovni konkrétního webu. Alexa Ranking indikátor se využívá k měření výkonu stránek a celkové hodnocení mezi tématickémi weby.

 

ALGORITMUS

Každý vyhledávač disponuje vlastním know how pro indexování obsahu webových stránek a pro zobrazení výsledku vyhledávání. Postup každého vyhledávače pro indexování obsahu stránek je dán algoritmem, který má naprogramovaný každý z vyhledávačů a který používá k hodnocení jednotlivých webových stránek.

 

ALT ATRIBUT

Alternativní text (zkráceně alt) vyplňujeme u fotografií/obrázků na webu. Pomocí ALT říkáme vyhledávačům (Google, Seznam), ale také nevidomým uživatelům, pro které je tato značka určená především, co se na fotce či obrázku nachází.

 

ALT z pohledu SEO

ALT text neboli alternativní text (odborněji ALT tag či ALT atribut) je často zmiňován právě v oblasti optimalizace pro vyhledávače. Je to popis obrázku, který se zobrazuje v případě, že nedojde k načtení obrázku – např. z důvodů využití textového prohlížeče nebo vypnuté funkce zobrazování.

Alternativní text je součástí zdrojového kódu stránky a slouží k tomu, aby vyhledávací robot daný obrázek správně identifikoval a zaindexoval. Vyhledávače neumí rozpoznat, co je na nějakém obrázku vyobrazeno.

Jak ALT text vypadá

HTML zápis obrázku, který neobsahuje ALT tag:
<img src=”http://www.nazevwebu.cz/pristupova-cesta/naplazi1.jpg”>

Optimální HTML zápis obrázku, který obsahuje ALT tag:
<img src=”http://www.nazevwebu.cz/pristupova-cesta/naplazi1.jpg” alt=”Pohodlná lehátka a velké slunečníky na pláži u Hotelu Gold Sun mají turisté k dispozici zdarma”>

V čem je přínosný

Alternativní text se postará o to, že vyhledávač zahrne do obsahu stránek nejen text, ale i jeho obrazovou část. Což může stránce pomoci při vyhodnocování algoritmem vyhledávače, který stojí za určováním pozice webu ve výsledcích vyhledávání na konkrétní klíčová slova.

Zásadním doporučením odborníků je klást důraz na unikátnost popisků. Otagování každého obrázku stejným textem totiž může vést až k penalizaci ze strany vyhledávače.

Výjimku však tvoří obrázky, které mají jen dekorativní roli, např. jako barevné lišty či oddělovače apod. U nich je vhodnější ponechávat ALT tag prázdný, aby je vyhledávače zbytečně nebraly v potaz. Nejsou pro obsah stránky z hlediska obsahu zajímavé, protože mají čistě dekorativní účel.

ALT tag vs. titulek obrázku

Dalším podstatným „popisným prvkem“ obrázku je titulek neboli title, kteří mnozí uživatelé za ALT tag zaměňují. Oproti tomu se však text titulku návštěvníkovi webu ukazuje po najetí myší na obrázek. Title obrázku by měl být stručný a výstižný. Pokud bychom pokračovali v uvedené tematice, pak by titulek mohl být v následující podobě: Lehátka a slunečníky na pláži u hotelu Golden Sun.

 

ANCHOR TEXT

Při budování odkazů nesmí být opomenut význam anchor textu, jedná se o viditelnou část hypertestového odkazu. Anchor textem je myšlen text na odkazující stránce, který je asociován s odkazem na váš web. Použijete-li v odkazu vhodná klíčová slova, můžete tak významně ovlivnit pozici vašeho webu ve vyhledávačích pro tyto klíčová slova.

 

ARCHITEKTURA WEBU

Jedná se o rozvržení jednotlivých částí webu do logického celku. Architektura webu by měla být postavena tak, aby jednotlivé prvky webové stránky (tedy menu, logo, texty, blog atd.) byly umístěny takovým způsobem, aby je návštěvník intuitivně našel a aby mu orientace na webu nedělala problémy.

 

AUTOMATIZOVANÝ PRODEJ

Automatizovaný prodej znamená automatizaci veškerých rutinních operací týkajících se on-line prodeje. Toho lze docílit využitím vhodných nástrojů. Jedná se například o příjem objednávky, vystavení a odeslání prodejního dokladu, zpracování platby a její spárování s vystavenou fakturou, komunikace se zákazníkem, hlídání termínu splatnosti faktury a v neposlední řadě i dodání produktu či služby po zaplacení objednávky.

 

AUTORESPONDER

Termín autoresponder je anglické slovo, které v překladu znamená „automatický odpovídač“. Proto se lze někdy setkat i s dalším pojmenováním, a to e-mailový automat.

Označuje automaticky poslaný e-mail dle předem určeného scénáře a schématu. K nastavení a specifikaci akcí, které vyvolají jeho zaslání uživateli z databáze, slouží e-mailingové aplikace a specializované nástroje. Jako pojem tedy spadá do oblasti e-mailového marketingu, případně content marketingu.

Autoresponder může mít různé podoby, od jednoduchého potvrzení objednávky, které obdrží zákazník na e-shopu po objednání zboží, až po pravidelný zpravodaj, co v určitých časových odstupech průběžně informuje uživatele o nabízených službách.

Stejně jako jakákoliv jiná marketingová aktivita, i autorespondery vyžadují správnou strategii, která bere v potaz cílovou skupinu a její potřeby, odpovídá cestě zákazníka a má vhodně stanovené cíle. O úspěchu kampaně proto rozhoduje řada faktorů – např. zvolený tón komunikace, copywriting či dobré načasování apod.

Hlavní výhody autoresponderu
 • automatizuje důležité procesy = šetří čas a peníze,
 • zvyšuje povědomí o značce,
 • buduje vztah s uživatelem/zákazníkem,
 • podporuje návštěvnost webu či cross-selling,
 • umožňuje získávat data o zájmech i chování návštěvníků.

Na druhé straně představuje autoresponder přínos i pro samotné uživatele. Pokud je koncipovaný jako magazín, průvodce nějakým procesem či nápověda, usnadňuje orientaci na webu nebo vzdělává atd.

Základní typy

Autorespondery je možné rozdělit do dvou hlavních kategorií, na tzv. časové a po akci. Kromě tohoto upřesnění existují i další, záleží na povaze e-commerce projektu i cílech, které se k nim vážou.

 • Časový autoresponder: jde o řetězec e-mailů posílaných za sebou v přesném pořadí a v pevných časových intervalech (po 3 dnech, po týdnu, po měsíci atd). Typicky se používají u e-learningů a online tréninků se sériemi videí, článků na pokračování, několikadílných e-booků, jako připomenutí neuhrazené/nedokončené objednávky apod.
 • Autoresponder typu po akci: jde o e-mail, který je odeslaný ze systému na základě dokončené akce ze strany uživatele. Tou může být zadání e‑mailové adresy do formuláře v pop-up oknu, splnění úkolu (objednávka) nebo změny provedené v členské sekci
Nástroje pro nastavení a rozesílání autoresponderů

nejznámějším službám a programům na efektivní e-mailing, který zahrnuje jak klasické newslettery, tak i autorespondery, se řadí MailChimp, GetResponse, český SmartEmailing, Aweber nebo iContact. Za jejich využití se zpravidla platí měsíční paušál, jehož výše se odvíjí od počtu e-mailových kontaktů nebo četnosti zasílání zpráv.

 

AVATAR

S rozšířením sociálních sítí a virtuálních světů mezi uživatele internetu, se stal pojem „avatar“ často skloňovaným výrazem. Výraz se používá pro označení vizuální prezentace uživatele na internetu. Nejčastěji se jedná o 2D nebo 3D grafické vyobrazení portrétu uživatele v sociálních sítích, komunitních serverech, diskusních fórech nebo chatech.

BACK-END

Back end je ta část webové stránky, nebo webové aplikace, která není přístupná běžnému uživateli, ale spravuje ji webdesigner nebo administrátor webu. Běžný uživatel má možnost pracovat s Front-endem. Správce webové stránky může prostřednictvím Back endu editovat stránky a tím definovat informace, které se zobrazí na Front-endu. Dobrým příkladem může být administrační systém, což můžeme považovat za Back-end a vyobrazené webové stránky za Front-end.

 

BAIT AND SWITCH

Bait and switch je metoda pro oklamání vyhledávačů. Docílíte toho tím, že vyhledávačům zobrazíte perfektně zoptimalizovanou webovou stránku a uživatelům vašeho webu se zobrazí jiná.

 

BAN/PENALIZACE

Ban neboli penalizace je trest od vyhledávačů za nekalé praktiky při optimalizaci webu, ať už se jedná o nepovolené SEO vylepšení či špatné odkazové portfolio. Může se vyznačovat několika způsoby, např. klesáním návštěvnosti a tím i menším počtem konverzí.

 

BANNER

Jedná se o reklamní formát, prostřednictvím kterého si přejete oslovit uživatele konkrétních webových stránek. Přestože se v poslední době od čistě bannerových reklamních kampaní ustupuje a banner je začleněn jako jeden z mnoha formátů online reklamy, stále si užívá poměrně výsostného postavení s ohledem na možnosti kreativního vyobrazení a možnosti oslovení uživatele.

Banner může mít nejrůznější podobu, většinou se však používají standardní formáty bannerů – obdelníkové (Scyscraper, Full Banner, Leaderboard Top, Leaderboard Button, Vertical banner, Rectangle, Wide skyscraper…) nebo čtvercové (Square Banner, Square button…) tvary. V minulosti jsme se setkávali pouze s bannery v podobě statických obrázků či animací ve formátu GIF nebo JPG. Po uvedení JavaScript kódu se bannery staly dynamické a umožnily načítání obsahu nebo interakci s uživatelem.

 

BANNEROVÁ SLEPOTA

Bannerovou slepotou (Banner Blindness) je označována tendence uživatelů internetových stránek ignorovat reklamní sdělení, a to i tehdy, obsahují-li informace, které návštěvník právě hledá. Z tohoto důvodu označujeme bannerovou kampaň za imageovou, tedy může zvýšit povědomí o produktu nebo značce, ale v mnoha případech nemá sama o sobě čistě obchodní efekt.

 

BITMAPOVÁ GRAFIKA

Bitmapová, někdy také nazývaná jako rastrová grafika je tvořena pixely. Grafika je složena z rastru (jakési pojmyslné sítě bodů, tzv. bitmapy), kde každý bod / pixel / má definován svou barvu a jas. Při určitém množství rastru začnou body opticky splývat a vzniká tak grafický obraz. Bitmapovou grafiku můžete poznat například podle přípony souboru, ve kterém je grafika uložena. Nejpoužívanější bitmapové formáty jsou .jpg, .gif, .png, bmp, .tif a další.

 

BLACK HAT SEO

Neetická SEO metoda, která je internetovými vyhledávači považována za SPAM. Většinou je vyhledávána majiteli webových stránek, kteří chtějí své weby dostat vysoko ve vyhledávačích velmi rychle, ale na krátkou dobu. Vyhledávače v dnešní době dokáží již metody Black Hat SEO identifikovat a takové stránky jsou penalizovány. Jedná se o postupy jako spamování diskuzních fór, spamování blogů či chatů, link farmy, neviditelný text, cloaking, doorway, apod.

 

BLOG

Slovo blog vzniklo z anglického spojení web log, což znamená webový zápisník. Jedná se o webovou stránku, na které autor či autoři přispívají svými články. Hlavní stránka blogu obsahuje seznam zkrácených příspěvků, které lze rozkliknout a přečíst si tak celý text. Články lze obvykle komentovat či hodnotit a návštěvníci tak mohou tímto způsobem přijít do kontaktu s autorem článků. Autor, který vytváří příspěvky na blogu, se nazývá blogger.

 

BOUNCE RATE

Bounce rate je míra okamžitého opuštění stránek. Návštěvník webových stránek odchází ihned po zhlédnutí první stránky a v procházení webu nepokračuje.

 

BROKEN LINKS

Odkazy, které mohly existovat, ale již neexitstují, které vypršely a neodkazují na žádné stránky. Uživatelům se zobrazuje buď „stránka nenalezena“ nebo „404 stránka“. Pokud měníte zpětené odkazy, doporučujeme pravidelně kontrolovat funkčnost těchto odkazů, zdali jsou stále dostupné. Vašemu webu by totiž mohlo uškodit, pokud budete odkazovat na doménu, která již není dostupná nebo je např. napadena virem. Neplatné odkazy (broken links) můžete hlídat např. prostřednictvím nástroje Google Webmasters Tools, který dokáže identifikovat chyby na stránkách.

 

BRAINSTORMING

Naše častá metoda, jak přijít na kloub určitému problému a přijít s kreativním řešením. Jedná se o skupinu kreativních technik, kterými se snažíme vymyslet, jak určitý problém vyřešit. Aneb jak se říká, víc hlav víc ví.

CACHE

Kopie stránek, která se ukládá na uživatelském HD, nebo v databázi vyhledávače. Cache umožňuje rychlejší načítání stránek, které jste již navštívili. Pro zjištění Cache vašich stránek ve vyhledávači Google, zadejte do vyhledávacího okénka cache:www.vašedoména.cz

 

CALL TO ACTION LINKY

Odkazy jsou vedle nadpisů, podnadpisů a písma zvýrazněného boldem jedním z nejdůležitějších atributů, které nejen že poutají pozornost uživatele, ale jsou také velmi důležité pro optimalizaci stránek pro vyhledávače. Správné prolinkování obsahu je základní dovedností, kterou využívají copywriteři při psaní online textů.

Stránky s promyšlenými texty bohatými na klíčová slova a relevantními odkazy zaujímají lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Web se zároveň stává pro čtenáře zajímavější, přehlednější a především ho umíme navést k další akci na webu buď aby se ponořil hlouběji do problematiky pomocí odkazů „points of resolutin“, nebo ho vybídneme ke konkrétní akci prostřednictvím „call to action“ odkazu.

Typickými „call to action“ odkazy mohou být fráze či akce typu: klikněte zde, pro více informací zde, přidejte zboží do košíku, přidat komentář, přidat hodnocení, zašlete nám nezávanou nabídku, poslat článek e-mailem, apod. Do „call to action“ řadíme také poptávkové či kontaktní formuláře.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílová skupina je pojem úzce spojený s marketingem a specifikuje skupinu, typ a charakteristiku lidí, které chceme oslovit se svou nabídkou.

Pojem cílová skupina (angl. target group nebo target audience) označuje v oboru marketingu definovanou skupinu lidí, kterou má oslovit a zasáhnout marketingová aktivita (reklamní kampaň). Z obecného náhledu jde vlastně o potenciální zákazníky/čtenáře/uživatele, u kterých existuje na základě jejich charakteristiky předpoklad, že daný produkt nebo službu potřebují.

Od vymezení cílové skupiny na základě průzkumu se dále odvíjí volba postupů a prostředků pro naplnění vytyčených marketingových cílů společnosti. Jestliže marketingový specialista dojde např. k tomu, že do ní patří výhradně náctiletí, měl by tomu odpovídat i styl a tón komunikace.

Specifikace cílové skupiny

K určení profilu lidí, resp. možných zákazníků, obvykle slouží hlavně demografické údaje typu věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, výše příjmů, bydliště apod. Dle potřeby se přidávají i další parametry a znaky, které pomáhají vystihnout cílovou skupinu – např. zájmy, zvyklosti a návyky, spotřebitelské chování, životní styl apod.

Existují různé strategie vedoucí k poznání a určení cílové skupiny, zpravidla zahrnují zodpovězení následujících otázek:

Kdo to je?

Tato otázka řeší elementární popis vycházející z demografických informací. Ačkoliv se může jednat o poměrně nezáživná statistická data, mají zásadní význam jako podklad pro další kroky, s jejichž pomocí se lze dobrat detailnějších závěrů.

Jaké řeší problémy?

Od předchozího bodu se může odvíjet popsání možných potřeb koncového uživatele. O tom, co ho tíží, vypovídají např. diskuze na sociálních sítích, poptávka na trhu atd.

Jak a kde získává informace ohledně svého problému?

Dále je vhodné vědět, kde cílová skupina hledá informace o tom, co řeší či co ji zajímá. Na internetu? V novinách? V televizi? Čte recenze a spotřebitelská hodnocení? Odpovědi na tyto (a další příhodné) otázky umožňují zvolit takové způsoby komunikace, kterým potenciální zákazník bude rozumět. Tím pádem se zvyší šance, že ho svým sdělením následně daná společnost zasáhne.

Jak mu nabízený produkt/služba pomůže při řešení jeho problému?

Tento bod již představuje pokročilejší scénář při definování cílových skupin. Nicméně slouží k přesnějšímu vcítění se do situace eventuálních zákazníků.

Komu důvěřuje?

Podrobným vyhodnocováním lze přijít i na to, komu stanovená cílová skupina věří a proč. Získané informace poté umožní využít pro propagaci cesty, které u potenciálních zákazníků a příznivců vzbudí důvěru, což je zásadní aspekt úspěchu při podnikání.

Persona pro hlubší poznání

V souvislosti s cílovými skupinami se stále častěji klade důraz i na tzv. persony (někdy se oba termíny svou podstatou překrývají), skrze které lze lépe pochopit chování potenciálních zákazníků. Dávají možnost vytvořit z obecných informací konkrétní profil osoby (včetně fotografie), což může vést k lepšímu porozumění a snadnějšímu odhalení souvislostí mezi nabízeným produktem a potřebami lidí z cílové skupiny.

 • Příklad cílové skupiny: muži z Prahy ve věku 40–50 let, vysokoškoláci pracující jako vedoucí/manažeři
 • Příklad persony: Jan Novák (45 let) vede tým 5 programátorů ve firmě, která se zabývá tvorbou webových stránek pro nadnárodní společnosti. Prací tráví v průměru 10 hodin denně kromě víkendů, ve volném čase se snaží věnovat manželce a dceři a svým zájmům – fotografování a běhání. Jeho problémem je zdlouhavé delegování úkolů a jejich správa. Hledá řešení, které usnadní rozdělování práce a dohlížení nad termíny a výstupy.

 

CLAIM

Slogan, který bývá připojen k logu či logotypu firmy především v marketingové komunikaci. Společně s logem firmy či produktu pak tvoří jeden ze základních, povinných prvků „corporate identity“, jež musejí být obsaženy ve veškeré komerční komunikaci (reklamě, directmarketingu, promotion, POS materiálech apod.); zatímco v reklamách statických (inzerci, venkovní) je claim připojen k logu firmy, v reklamách audiovizuálních (rádio, televize, kino) zaznívá obvykle na závěr v rámci tzv. packshotu.

 

CLOAKING

Cloaking je tzv. „Black hat SEO“ technika, při které se podsouvá jiný obsah robotům vyhledávačů za účelem dosažení vyšších pozic ve výsledcích vyhledávání a jiný obsah vidí uživatelé. Pokud vyhledávače tuto techniku odhalí, penalizují web a přestanou ho ve výsledcích vyhledávání zobrazovat.

 

CMS

CMS je anglická zkratka pro Content Management System (systém pro správu obsahu). Tyto systémy umožňují pohodlně spravovat obsah vaší webové prezentace v rámci webového rozhraní.

 

CONTENT MARKETING

Content marketing neboli obsahový marketing (případně marketing obsahem) je součástí tzv. inbound internetového marketingu zaměřeného na navazování a tvorbu dlouhodobého pozitivního vztahu s návštěvníky, uživateli a potenciálními zákazníky.

Content marketing představuje všechny aktivity, jejichž výstupem je kvalitní unikátní obsah jako hlavní prostředek k dosažení marketingových cílů. Variantami obsahového marketingu mohou být:

 • blogy,
 • články,
 • recenze,
 • návody,
 • podcasty,
 • FAQ,
 • infografiky,
 • obrázky,
 • e-booky,
 • newslettery,
 • případové studie,
 • soutěže,
 • webináře,
 • videa apod.
Hlavní cíle obsahového marketingu

Základním cílem obsahového marketingu je předávat hodnotné a užitečné informace, které příjemcům pomáhají, vzdělávají je či baví. A to následně přináší dané společnosti benefity v podobě rostoucího zájmu a loajality ze strany čtenářů, posluchačů nebo diváků.

Výhody

Publikace hodnotných článků např. v magazínové sekci firemního webu může přinášet následující výhody:

 • vyšší návštěvnost,
 • rozšiřování povědomí o značce,
 • rostoucí důvěryhodnost,
 • podpora konkurenceschopnosti – konkurenční výhoda,
 • budování pozice autority v oboru,
 • větší počet konverzí.

Předpokladem uvedených benefitů je odpovídající kvalita předkládaného obsahu. I když ji ovlivňuje více faktorů, odborníci specifikovali primární vlastnosti významného contentu. Ten by tak určitě měl být kromě jiného:

 • originální (zcela zapovězeno je kopírování cizích článků a podobné taktiky),
 • užitečný (čtenář, posluchač nebo divák by se měl dozvědět něco, co mu zjednoduší, zpříjemní či obohatí život, event. podpoří rozvoj znalostí a dovedností),
 • sdílený (zpracování by mělo vzbudit v příjemcích touhu podělit se o získané informace s dalšími lidmi, typicky sdílením přes sociální síť).
Historie obsahového marketingu

Počátky content marketingu, který v principech odpovídá dnešnímu pojetí, lze vypozorovat už v 18. století (Benjamin Franklin vydal almanach). Opravdu velkého rozvoje se dočkal v 50. letech minulého století. V roce 1996 prohlásil Bill Gates, že „obsah je král“, resp.: „content is king“. A toto konstatování plně popsalo i předpovědělo význam obsahového marketingu. V podobě, jakou využívají současní marketéři, existuje zhruba od začátku 21. století.

Obsahová strategie

Základním stavebním kamenem obsahového marketingu je vhodně stanovená strategie. Zahrnuje plánování toho, CO se bude tvořit, KDY se to bude publikovat a JAK se to bude propagovat, aby došlo ke splnění předem určených cílů – nárůst konverzí, návštěvnosti, zmínek na sociálních sítích apod.

Jde tedy o promyšlený projekt, který kromě jiného zohledňuje např. i sezónní záležitosti, aby třeba v létě nevycházely příspěvky o výběru lyží či o vánočních dárcích. Samozřejmě by měl vznikat i na základě definované cílové skupiny.

Jeden z možných postupů navrhování obsahové strategie je založený na analýzách publika či konkurence nebo určení účelu a zodpovědných osob. Otázky, které je vhodné zodpovědět v rámci plánování, tak mohou vypadat např. takto:

 • Jaký obsah tvoří největší konkurenti v oboru?
 • Jaké problémy řeší cílová skupina?
 • Kdo bude mít na starosti tvorbu obsahu?
 • Jaké jsou dostupné kapacity na správu blogu (či jiných zvolených kanálů)?
 • Jaké jsou konkrétní cíle a jak je bude možné změřit?
Hlavní nástroj – copywriting

Ačkoliv content marketing nemusí znamenat jen pouhý text, i tak právě slova a věty tvoří většinu z obsahu internetových stránek. Proto je nedílnou součástí tohoto typu marketingu i copywriting.
Copywritingem se rozumí vytváření čtivých propracovaných textů, které přináší řešení nějakého problému a dokážou případně elegantně přesvědčit čtenáře o stoprocentní správnosti nabízeného řešení.

 

COPYWRITING

Copywriting je pojem z oblasti reklamy a marketingu, kterým se rozumí kreativní tvorba textů pro nejrůznější účely.

Nejčastěji jde o prezentaci produktů a služeb s cílem zaujmout čtenáře, vzbudit u něj důvěru a přesvědčit ho k provedení akce, například k přečtení dalších informací, vyplnění objednávky, přidání zboží do košíku, koupi apod. Určitou odnoží copywritingu je copyediting, který představuje upravování již napsaných textů, aby byly čtivější, přehlednější a celkově kvalitnější.

Obecné zásady

Kvalitu výsledného textu lze hodnotit na základě rozličných parametrů, které vycházejí ze stanoveného záměru i z čistě obecně uznávaných pravidel souvisejících s gramatikou a stylistikou. Velký důraz se klade také na unikátnost a v případě potřeby i na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) – správné uvádění vhodných klíčových slov, která napomáhají lepší viditelnosti obsahu ve vyhledávačích. Obecně by měl dobrý text splňovat následující kritéria:

 • přehledná struktura s využitím odstavců, podnadpisů, odrážek apod.,
 • absence pravopisných či stylistických chyb,
 • originalita,
 • maximální srozumitelnost a výstižnost,
 • důvěryhodná, přesvědčivá a pravdivá sdělení,
 • nápadité pojetí, co vzbuzuje pozornost,
 • nenucené, ale přitom jasné vybídnutí k akci (může a nemusí být dle povahy textu).
Využití

Nejčastěji je copywriting skloňován v souvislosti s tvorbou webových stránek, avšak textař – copywriter se zabývá i dalšími typy textů. Patří mezi ně například:

 • e-mailové zprávy a newslettery,
 • PR články a tiskové zprávy
 • propagační materiály – inzeráty, letáky, bannery atd.,
 • claimy, slogany, hesla,
 • názvy společností, služeb a výrobků,
 • popisky produktů.
Model AIDA

Model AIDA je jedním z mnoha principů, které lze při copywritingu využít pro vytvoření ideálně vygradovaného sdělení. Jako určitá forma osnovy popisuje body, které by měl text postupně plnit.

 • A (Attention – pozornost): článek musí upoutat čtenářovu pozornost, povětšinou se k tomu využívá úderný titulek či atraktivní grafika.
 • I (Interest – zájem): dalším krokem je probudit zájem, například „vypíchnutím“ nějaké zásadní informace.
 • D (Desire – přání): dále přichází na řadu přesvědčovací fáze, ve které by měl čtenář neboli potenciální zákazník získat nezlomný pocit, že danou věc či službu potřebuje. Že vyřeší jeho problémy a nabízí mu řešení. Používají se pro to logické argumentace a také emoce. §
 • A (Action – akce): v závěru je vhodné čtenáře „popostrčit“ dále, vybídnout ho ke koupi/zavolání/registraci atd.
USP v copywritingu

Další často uplatňovanou zkratkou v oboru copywritingu je USP (unique selling proposition) – v češtině jedinečný prodejní argument. Ten by se měl v textu nacházet v podobě 1 až 3 výstižných vět, ze kterých čtenář okamžitě pochopí, v čem je popisovaná nabídka skutečně lepší než konkurenční a proč by jí měl dát přednost před ostatními dostupnými.

 

CRAWLER

Crawler je robot, který skenuje stránky nejen ve svém stávajícím indexu, ale prochází i další – nové stránky, které při „crawlování“ nalezne.

 

CRM

Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je zákaznicky orientovaným managementem. 

Je to podnikatelský přístup, který se vyznačuje aktivní tvorbou a udržováním dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky, partnery.

Velmi zjednodušeně je CRM  někdy považován za databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno.

 

CROSS-SELLING

Pojmem cross-selling (anglicky křížový prodej) se v online prodeji používá pro aktivity, které mají za cíl zvýšení hodnoty celkové objednávky doporučením souvisejícího zboží. Například při nákupu knih se nám zobrazují nabídky na „Další knihy, které nakoupili zákazníci, kteří si koupili tuto knihu“.

CSS

CSS je zkratka anglického termínu Cascading Style Sheets. Přeloženo do češtiny je to Tabulka kaskádových stylů. V praxi se setkáte i s výrazem kaskádové styly nebo CSS soubory. CSS je nějaký zápis, který určuje vzhled (barvy, dekorační obrázky, rozmístění prvků) HTML dokumentu.

CTR (click throught rate)

CTR je zkratka anglického termínu click through rate, do češtiny se překládá jako míra prokliku. Jedná se o poměr mezi celkovým počtem zobrazení (reklam, ve výsledcích vyhledávání…) a počtem kliknutí. Čím vyšší je CTR, tím zajímavější je naše reklama pro zákazníky.

 

ČLENSKÁ SEKCE

Členská sekce na webových stránkách slouží k publikování neveřejného obsahu. Tedy obsahu, který je určený pouze pro omezený okruh návštěvníků – například pro registrované zákazníky.

 

DEEP CRAWLING

Deep crawling je takzvané hloubkové skenování vyhledávacího robota, které nastane například u Google deepbota přibližně jednou za tři měsíce. Deepbot se snaží indexovat také složky 3., 4., 5. úrovně od ROOT – kořenového adresáře webu.

 

DEMOGRAFICKÉ CÍLENÍ

Cílení reklamy na specifickou cílovou skupinu se specifickými demografickými vlastnostmi (plánujete např. festival v Kutné Hoře, tedy si do demografického složení online reklamy zadáte, aby se reklama zobrazovala uživatelům z oblasti Kutné Hory a okolí. Tato metoda je zatím dostupná u jednoho vyhledávače a tím je Google, konkrétně PPC systém Google Adwords. Díky demografickému cílení lze získat více relevantní návštěvníky webových stránek a tím zvýšit konverzní poměr.

 

DMOZ

Open Directory Project /Directory Mozilla/ – Kvalitní adresář odkazů, které jsou ručně vkládány skupinou dobrovolníků. Zahrnutí v adresáři DMOZ hrálo před roky obrovskou roli v SERP, díky své kvalitě a podpoře hlavních vyhledávačů. V dnešní době už lze získat takové zpětné odkazy jiným způsobem a odkaz v DMOZ už je jako každý jiný kvalitní backlink. Více informací na stránkách DMOZ

 

DNS ZÁZNAMY

DNS záznamy slouží pro základní nasměrování domény. Určují, co se zobrazí, když se doména napíše do adresy internetového prohlížeče a také se s jejich pomocí nastavuje, kam chodí e-mailové zprávy.

 

DOFOLLOW ODKAZY

Druh odkazu na webové stránce. Pokud má odkaz běžný tvar, tedy například: <a href=“www.mioweb.cz“>MioWeb</a>, jedná se tím pádem o dofollow odkaz. V praxi to znamená, že vyhledávače mu přikládají váhu a takový odkaz je součástí linkbuildingové strategie webu. Vyhledávače také vypočítávají oblíbenost webu, ze kterého k vám míří dofolow odkaz. Pokud má daná webová stránka z pohledu vyhledávačů vysoký rank, vašemu webu to prospěje, naopak pokud je hodnocená špatně, vašemu webu to může do určitě míry uškodit.

 

DOMÉNA

Doména neboli doménové jméno je unikátní internetová adresa. Její hlavní funkcí je nahrazovat číselný kód v podobě IP adresy, čímž usnadňuje nalezení a navštívení konkrétních webových stránek.

Lze si ji představit jako standardní adresu, která se skládá například z názvu ulice a čísla popisného. Pokud by neexistovalo pojmenování ulic, museli by lidé využívat složitých souřadnic k určení pozice budovy. Na stejném principu funguje i doména.

Druhy neboli úrovně domén

Domény se zpravidla dělí do tzv. úrovní. Prakticky popisují jednotlivé části doménového jména jako celku.

 • Doména I. řádu – v angličtině TLD (top level domain), nachází se na konci za tečkou, jde tedy o koncovku. Rozlišují se 2 druhy, a to geografické (pro Českou republiku „cz“) a generické („com“, „info“ či „org“ a další). Příklad: www.jmenowebu.cz.
 • Doména II. řádu – jedná se o nejdůležitější typ, protože je to samotný název stránek. Při čtení textu zleva doprava se jedná o část před doménou I. řádu. V současné době v ní lze využít znaky anglické klávesnice. Délka musí být do 63 znaků. Příklad: www.jmenowebu.cz.
 • Doména III. řádu – lze se setkat i s pojmenováním subdoména. Představuje určité rozšíření domény II. řádu. Příklad: magazin.jmenowebu.cz.

Jestliže chce někdo využívat vlastní doménu, musí si ji zakoupit (resp. pronajmout) u registrátora.

Výběr dobré domény

Vymyslet a vybrat vhodnou doménu pro projekt, magazín, e-shop či prezentaci firmy může být poměrně složité. Zvláště pak v případě, že název vyžaduje použití obecné fráze, které jsou už v mnoha variantách zabrané.

Existují doporučení, která mohou volbu usnadnit. Z celé řady zásad pro výběr uvádíme ty nejdůležitější. Doménové jméno by mělo být:

 • krátké a výstižné,
 • snadno zapamatovatelné a vyslovitelné,
 • unikátní v rámci možností.
Doména vs. webhosting

Doména tvoří společně s webhostingem základ pro provozování webových stránek. Zatímco doménové jméno je jejich název, webhostingem se rozumí datový prostor na serveru, tedy vyhrazené místo na internetu, ve kterém jsou stránky uložené. Hosting lze využívat placený či zdarma (s omezeními) nebo si obstarat vlastní.

URL adresa

Doména je součástí URL (uniform resource locator), jednotné adresy zdroje. Termínem se nazývá řetěz znaků s předem určenou strukturou, díky kterému lze přesně specifikovat umístění nějaké služby na internetu a také protokol umožňující přístup ke zdroji této služby. Příklad URL pro pomyslnou sekci „naše služby“ na www stránce nazevwebu.cz: http://nazevwebu.cz/sluzby.

 

DOORWAY

Doorway je stránka zaplněná sice kvalitními klíčovými slovy, které ale uživateli přinášejí naprosto nulové informace, kromě odkazů na jiné stránky.

 

DROBEČKOVÁ NAVIGACE

Drobečková navigace (anglicky Breadcrumb Navigation) je běžnou součástí navigace webu. Jedná se o seznam odkazů na nadřazené sekce, odkazy jsou odděleny šipkou či lomítkem (např. Úvod > Slovníček > Drobečková navigace). Drobečková navigace se nachází nad hlavním obsahem stránky.

 

DRUPAL

Drupal je redakční systém, na kterém lze postavit webové stránky. Jedná se o uživatelsky přívětivé prostředí, ve kterém není nutní používat programovací jazyky, to znamená, že ho může k vytvoření webu použít prakticky každý. Poskytuje také prostředí pro administraci webu, díky čemuž je možné web kdykoli dodatečně upravit podle svých představ. Drupal vyvíjejí nadšenci a je poskytován zdarma.

 

DUPLICITNÍ OBSAH

Duplicitní obsah znamená, že se stejné informace (textové, obrazové a další) vyskytují ve stejné podobě na různých stránkách (URL adresách). Je potřeba si na to dávat pozor především s ohledem na optimalizaci pro vyhledávače.

Vyhledávače nechtějí předkládat uživatelům stejný obsah vícekrát, proto si vyberou pouze jednu stránku, kterou zaindexují a zobrazují. Pokud na vyřazenou adresu (adresy) směřují zpětné odkazy, obvykle je vyhledávací robot taktéž začne ignorovat.

Jak duplicitní obsah vzniká

Duplicity mohou vznikat kopírováním cizích textů či používáním obsahu, který se vyskytuje na více webech, protože představuje univerzální řešení například pro konkrétní produkt (typicky jde o popisky zboží publikované dodavateli či výrobci).

Často se duplicitní obsah vytváří odkazováním na totožné stránky z různých míst pomocí čtyř různých URL adres. Příklad:

 • http://nazevwebu.cz
 • http://nazevwebu.cz/uvod.htm
 • http://www.nazevwebu.cz
 • http://www.nazevwebu.cz/uvod.htm

Dochází k tomu především u velkých webů se spoustou podstránek, kdy se některé dříve zveřejněné příspěvky přesunují do archivu apod.

Dále lze za duplicity považovat citované pasáže nebo textové části, které se zobrazují na více místech jednoho webu. Typicky se nacházejí i u produktů umístěných do více kategorií apod.

Možnosti odhalení a předcházení vzniku

Možností, jak stejný obsah na internetu objevit, existuje několik. Snadný způsob poskytují specializované nástroje, které duplicity vyhledají a označí, aby je tvůrce či správce webu mohl odstranit nebo vhodně upravit.

Zároveň se nabízejí i metody a postupy, které zabrání jejich vzniku. Dále uvádíme vybraná doporučení:

 • Při odkazování na stránku je vhodné používat jednu variantu URL adresy (například jen s www).
 • URL adresa by neměla obsahovat tzv. session id.
 • Je vhodné nastavit přesměrování s kódem 301 v souboru .htaccess. Tím je možné dát vyhledávačům najevo, který obsah mají preferovat.

 

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

FLASH

FLASH je technologie pocházející od firmy Adobe a zjednodušeně řešeno se jedná o animaci – tedy skupinu snímků, které se postupně mění. Zatímco u animonavého GIFu se střídají rastrové obrázky tvořené sítí pixelů, u FLASHe se jedná o vektorové obrázky (grafika definovaná pomocí čar a výplní). Ale i vektorová grafika má své nevýhody a proto Flash umožňuje vkládat do animace i rastrové obrázky.

FLASH umožňuje tvorbu animovaných WWW prezentací a jejich součástí, jako jsou například animovaná menu, reklamní bannery, webové hry, přehrávání videí a jiné interaktivní scripty. Tvorba ve FLASHi je většinou náročnější na vývoj i údržbu.

 

FRESH BOT

Freshbot je prohledávací robot vyhledávače Google, který se značně liší od klasického Googlebota. Freshbot navštěvuje a skenuje webové stránky, které jsou častěji aktualizované. Freshbot ukládá čerstvá data do svého indexu, které po nějaké době přesune do hlavního Google indexu.

 

FRONT-END

Front end je ta část webové stránky, která je viditelná jejím návštěvníkům. Na Front endu se zobrazují data v podobě grafického vyobrazení webové stránky, formy a jejího obsahu. Vzhled stránky je definován grafickým designem webu. Back-end je část webové stránky, která zůstává běžnému uživateli skryta a pracuje s ní správce webu nebo administrátor, který stránky edituje.

 

FTP – FILE TRANSFER PROTOCOL

FTP je protokol pro přesouvání souborů mezi serverem a klientským počítačem.

 

FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Fulltextové vyhledávání je vyhledávání prostřednictvím internetových vyhledávačů pomocí klíčového slova (nebo spojení několika klíčových slov). Vyhledávání probíhá tak, že robot vyhledávače porovná hledané klíčové slovo s výsledky v prohledávaném textu (v textu webových stránek).

Webová stránka nebo článek z internetu, ve kterém se klíčové slovo vyskytuje, se zobrazí mezi výsledky vyhledávání. U internetových vyhledávačů je navíc výhodou, že prohledávají i webové stránky, o jejichž existenci jste neměli ani tušení a nabízí tak řádově mnohem více zdrojů informací, ze kterých si můžete vybrat.

GAMIFIKACE

Gamifikace je přenášení herních prvků mimo počítačové hry například do firemního prostředí, vzdělávání, či webových stránek. Cílem je zpříjemnit tyto oblasti natolik, aby se účastníci cítili uvolněně, příjemně a hlavně aby chtěli pokračovat ve svojí činnosti stejně jako kdyby hráli nějakou hru. V případě webových stránek to znamená, že uživatel má možnost s nimi vstoupit do interakce, může například něco ohodnotit, případně být sám hodnocen jinými uživateli, sledovat svůj pokrok v dotazníku, dostávat body, zkrátka stát se součástí daného webu. Jedná se o marketingovou techniku, jak udržet návštěvníka na webu co nejdéle, aby se stihl seznámit s nabídkou stránek a aby se na ně rád vracel, protože se tam cítí příjemně.

GOOGLEBOT

Googlebot je hlavní robot vyhledávače Google, který má za úkol skenovat stránky ve svém indexu a nově vložené stránky přidané uživately. Googlebota lze identifikovat pomocí jeho IP adresy (66.249.66.n)

 

GOOGLE ADSENSE

Google AdSense je systém od společnosti Google, který umožnuje majitelům webových stránek umístit lišty se sponzorovanými odkazy z Google AdWords. Z každého kliku na tyto odkazy získává majitel stránek provizi. Tento systém je dostupný v České republice od roku 2006, více informací o AdSense naleznete na oficiálních stránkách Google AdSense

 

GOOGLE ADWORDS

Google AdWords je celosvětově nejrozšířenější online služba od společnosti Google pro online marketingové aktivity, konkrétně správu PPC (Pay Per Click) reklamy, u které inzerent platí za kliknutí uživatele.

Vytvořené inzeráty se zobrazují jak ve výsledcích vyhledávání, tak i v obsahové síti partnerských webů Google, kde je k jejich publikaci využíván systém Google AdSense. Konkurenty jsou v České republice systémy Sklik nebo Etarget.

6 základních pojmů

 • Klíčová slova – konkrétní slovo nebo více slov, která vystihují dané www stránky, produkt či službu. Jsou zásadní pro zobrazování inzerátu relevantnímu publiku, u kterého existuje nejvyšší předpoklad, že ho reklama zaujme, klikne na ní a že se jeho členové stanou zákazníky inzerenta.
 • Reklamní sestava – skládá se z jedné či více reklam, které cílí na společnou sadu klíčových slov. Jde o základní stavební jednotku reklamní kampaně.
 • Reklamní kampaň – obsahuje jednu nebo více reklamních sestav, které mají stejně nastavený rozpočet či geografické zacílení a další parametry.
 • Denní rozpočet – inzerent určí při tvorbě rozpočet, tedy výši investice do reklamy pro každý den. Systém AdWords následně inzerát ukazuje uživatelům internetu, dokud jej „nevyklikají“. Může se stát, že na základě zvýšené aktuální obliby dojde k překročení limitu. Google však v dalších dnech upraví frekvenci zobrazení tak, aby se neplánovaná ztráta dorovnala.
 • CPC – jde o zkratku angl. slov Cost Per Click = v češtině „cena za proklik“. Inzerent může nastavit maximální částku, kterou je ochotný zaplatit za kliknutí uživatele na jeho reklamu.
 • CTR – jde o zkratku angl. slov Click Through Rate = v češtině chápáno jako „míra prokliku“. Vyjadřuje poměr mezi počtem kliknutí na reklamu a počtem zobrazení. Udává tedy, kolik uživatelů, kteří ji viděli (nebo měli možnost vidět), na ni kliklo.

Hlavní typy kampaní

V AdWords lze vybrat z několika typů kampaní, což upřesňuje, kde se budou inzerentem vytvořené reklamy uživatelům zobrazovat. Umístěním tak může být:

 • Vyhledávací síť – umožňuje jen textovou formu reklamy. Jedná se o inzeráty, které se zobrazují na výsledky vyhledávání na webu Google.cz/Google.com.
 • Obsahová síť – lze použít textovou i grafickou podobu reklamy. Ta se díky tomuto typu kampaně zobrazuje na web stránkách, které využívají službu AdSense pro umisťování inzerátů.
 • Vyhledávací síť s optimalizovanou obsahovou – představuje kombinaci obou druhů, přičemž obsahová síť je značně omezena.
 • Nákupy – relevantní typ zejména pro e-shopy, které tak mohou prostřednictvím obrázkové reklamy s popisem a cenou ukazovat své produkty ve výsledcích vyhledávání Google.
 • Video – reklama v podobě klipu, může se zobrazovat v obsahové síti nebo na portálu YouTube.

 

GOOGLE ANALTICS

Google Analytics je softwarový nástroj se spoustou funkcí od společnosti Google, který umožňuje sledovat návštěvnost internetové stránky a další související činnosti – například pohyb a chování návštěvníka na webu.

Je k dispozici zdarma, což je jeden z mnoha důvodů, proč se jedná o velmi rozšířenou a hojně využívanou službu. Statistická data, která poskytuje, jsou nezbytná pro vyhodnocování a nastavování nejrůznějších online marketingových aktivit. Pro tyto účely lze propojit s reklamním systémem Google AdWords.

Struktura

V jednom Analytics účtu lze provozovat několik služeb. Služba je v tomto případě ekvivalent web stránky. Pokud tedy někdo vlastní více webovek, pro každou založí jednu službu. U služby je možné mít více tzv. zobrazení, což jsou přehledy vytvářené na základě konkrétní specifikace – například se mohou zobrazovat jen návštěvníci z České republiky, případně ti, kteří přicházejí výhradně z počítače, mobilního telefonu apod.

Měřicí kód

Propojení konkrétního webu s účtem Analytics probíhá pomocí měřicího kódu, který služba vygeneruje. Tento kód je následně nutné vložit do všech stránek, které mají být do měření zahrnuty. Například u WordPressu to lze vyřešit přes speciální plugin. Po zhruba 24 hodinách se začnou v přehledech ukazovat první čísla.

Základní statistiky

Obecně slouží Google Analytics ke zjišťování, kdo a kdy daný web navštěvuje, jaká jeho stránka je nejpopulárnější, jak dlouho uživatel kde zůstane atd. Mezi konkrétní základní statistiky patří:

 • Návštěvy – udává celkový počet návštěv, které www stránky zaznamenaly během stanoveného období.
 • Uživatelé – ukazuje celkový počet uživatelů, kteří během stanoveného období alespoň jednou daný web navštívili.
 • Zobrazení stránek – jde o celkový počet zobrazených stránek. Do těchto výsledků se započítávají i opakovaná zobrazení.
 • Procento nových návštěv – představuje odhad, kolik procent uživatelů bylo na webu poprvé.
 • Počet stránek na jednu návštěvu – tato čísla vyjadřují, na kolika stránkách se v průměru uživatelé ocitají při své návštěvě.
 • Průměrná doba trvání návštěvy – pojednává o průměrné době, kterou návštěvník stráví na webu.
 • Míra okamžitého opuštění – procentuální vyjádření počtu návštěv, které nevyvolaly žádnou interakci uživatele. To znamená, že návštěvník přišel na web, ale poté ho opustil = na nic nekliknul apod.

Kromě výše uvedených dat lze prostřednictvím nástroje Google Analytics získávat i údaje pro detailnější specifikaci uživatelů, jako je například jazyk, použitá technologie, věk, pohlaví, lokalita a další.

Hlavní sekce

Použitelnost a možnosti Analytics shrnuje rozdělení do 4 hlavních kategorií:

 • Publikum aneb kdo stránku navštěvuje.
 • Chování aneb co návštěvníci na webu dělají.
 • Akvizice aneb jak a kudy se uživatelé na web dostávají.
 • Konverze aneb úkoly, které by měli uživatelé na webu plnit.

 

GOOGLE HUMINGBIRD

Google humingbird je způsob, jakým pracuje vyhledávač společnosti Google. Více se zaměřuje na to, co uživatel skutečně chce najít, než na to, jaká jsou klíčová slova na jednotlivých stránkách napříč internetem. Snaží se pro uživatele najít co možná ty nejrelevantnější výsledky podle zadaných kritérií, aby dostal skutečně to, co si přeje se dozvědět.

GOOGLE PANDA

Google panda je algoritmus, podle kterého Google vyhodnocuje, která stránka na internetu je kvalitní a která není, a tedy jak vysoko ji zařadí do výsledků vyhledávání. Tento algoritmus je společností Google neustále zdokonalován, aby dokázal přesně zjistit, zda je zkoumaná stránka originální, přínosná a dobře zpracovaná. Algoritmus hodnocení webů je utajován, aby se ho lidé nesnažili využívat ve svůj prospěch nebo ho obcházet kvůli snaze dostat své webové stránky na horní příčky ve vyhledávačích. Obecným cílem algoritmu je posoudit, zda je daný článek napsaný pro návštěvníka a ne pro vyhledávače a zda je pro návštěvníka prospěšný a zda mu přináší užitečné informace.

GOOGLE PENGUIN

Google penguin je algoritmus, který vyhodnocuje, zda se na webu nacházejí povolené nebo nepovolené techniky pro získání vyšší pozice ve vyhledávači. Jednou z takových zakázaných technik je například hromadný nákup zpětných odkazů, které se objeví najednou na velkém množství webů, které nejsou příliš relevantní s obsahem našeho webu.

GOOGLE SEARCH CONSOLE

Google Search Console je bezplatný analytický nástroj od společnosti Google, který ukazuje, jak vyhledávač Google vnímá konkrétní web, a odhaluje případné chyby, které brání lepší návštěvnosti z vyhledávání apod.

Provozovatel www stránek tak může získat informace o tom, zda a jak je Google prohledává či analyzuje. Původně se tato služba jmenovala Webmaster tools, v květnu 2015 však došlo ke změně názvu.

Zaměření

Použití Search console je možné shrnout do základních oblastí, ve kterých umí najít případné problémy. Dokáže tak zkontrolovat:

 • správnost souboru robots.txt,
 • nastavení ovlivňující zobrazování webu ve výsledcích vyhledávání,
 • počet indexovaných stránek,
 • zda se stránky bez problémů zobrazují ve všech prohlížečích a formátech,
 • pozici ve vyhledávání,
 • zda stránky nejsou penalizované,
 • zda stránky nemají problém s malware a spamem,
 • a spoustu dalších podstatných vlastností, které se podílejí na celkové kvalitě webu a jeho návštěvnosti.

Vybrané funkce a statistiky

Nástroj Google Search console má 4 hlavní sekce, ve kterých lze sledovat nejrůznější informace. Nachází se v kontrolním panelu uživatelského účtu.

 • Vzhled vyhledávání – zde je možné zjistit, jak se dané stránky zobrazují ve výsledcích vyhledávání a jak toto zobrazení vylepšit.
 • Návštěvnost z vyhledávání – v této části se nachází statistiky související jak s pozicemi ve výsledcích či zdroji návštěvnosti, tak s linkbuildingem.
 • Index Google – udává, které stránky webu Google zaindexoval a které ne.
 • Procházení – zde se zobrazuje vše o procházení webu robotem Google – počty navštívených stránek za den, zjištěné chyby a další.

 

GRAFICKÝ MANUÁL

Grafický manuál je soubor dohodnutých pravidel v rámci dané firmy, jak se firma prezentuje navenek skrze grafickou stránku. Tento manuál určuje, jak vypadá logo firmy, jaké písmo daná firma používá ať už v logu, na webu nebo v dokumentech a také jaké barvy jsou pro firmu typické a další záležitosti. Cílem grafického manuálu je zajistit jednotnost při prezentaci společnosti navenek.

GUERILLA MARKETING

Guerilla marketing je netradiční forma propagace, která má za cíl vzbudit maximální zájem u co největšího počtu lidí za omezený finanční rozpočet. Tento druh marketingu využívá především poznatky z psychologie a aplikuje je pomocí nástrojů guerilla marketingu.

HOSTING

Hosting neboli webhosting je datový prostor na serveru,
ve kterém jsou umístěné webové stránky. 

Tento prostor může mít tvůrce webu vlastní, nebo si ho pronajme od hostingové společnosti. Zjednodušeně řečeno jde tedy o místo na internetu, ze kterého nějaký web funguje 24 hodin denně. O chod serveru a příslušné služby se v případě pronájmu stará poskytovatel hostingu.

Placený nebo zdarma

Webhosting lze rozdělit do dvou základních skupin podle toho, zda je potřeba za jeho používání platit, nebo ne. Lze se tak setkat s klasickým webhostingem, jehož ceny začínají na pár stokorunách za rok, a webhostingem zdarma, u kterého však musí provozovatel webu počítat s určitými omezeními – např. limitovaným datovým přenosem, absencí podpory, nutností vložení předem určených reklam a odkazů apod. Proto bývá doporučován spíše jako alternativa, na které si lze vytváření webových stránek vyzkoušet.

Každý, kdo chce zřídit spolehlivé, funkční a kvalitní webovky, by tak raději měl zvolit placenou formu. Je vhodná pro osobní prezentace, stránky menších nebo středních firem, malých e-shopů.

Druhy

Dále se lze setkat i s dalšími druhy hostingu:

 • Dedikovaný server – patří mezi serverhostingy a koncovému uživateli umožňuje pronájem fyzického serveru (serverového počítače). Ten na něm posléze využívá operační systém dle svého uvážení a rozhoduje o tom, jaké služby bude díky pronajatému zařízení provozovat.
 • Server housing – je z určitého pohledu opakem předchozí varianty. Poskytovatel hostingu v případě této služby nabízí ve svém vlastním datovém centru místo a konektivitu pro server uživatele.
 • Virtuální server (VPS) – jde o virtuální prostor, který se nachází na fyzickém serveru. Ačkoliv uživatel reálně nemá vlastní server, počítač, který mu dané místo vytváří, poskytuje možnosti, jako by tomu tak bylo. VPS tak nabízí o něco více než běžný webhosting.
 • Cloud hosting – nejmodernější varianta hostingu, při které má uživatel k dispozici výpočetní výkon. Nepronajímá si server jako takový a platí za to, jaký přenos dat jím provozované služby spotřebovaly.

Webhosting vs. webová doména

S webhostingem úzce souvisí i termín doména (doménové jméno) neboli internetová adresa stránek. Lze ji připodobnit běžné poštovní adrese – pokud by neexistovaly ulice, čísla popisná a názvy měst, bylo by potřeba používat souřadnice. Stejně tak je tomu i v tomto případě. Doména nahrazuje kód v podobě IP adresy, kterou by bylo velmi obtížné si zapamatovat za účelem přístupu.

Nejrozšířenějším typem jsou tzv. domény druhého řádu = nazevfirmy.cz. Dále existují domény prvního řádu, což jsou koncovky .cz, .eu, .sk apod. Domény třetího řadu jsou subdomény (např. blog.nazevfirmy.cz), které je zpravidla možné vytvořit k doméně druhého řádu.

HOMEPAGE

Homepage je termín, kterým se označuje domovská neboli úvodní stránka webové prezentace. Uživatel se na ni dostane po zadání celého doménového jména do adresního řádku prohlížeče.

Plní několik funkcí, vždy v závislosti na tom, k jakému účelu konkrétní www stránky slouží. Obecně je však pomyslnou hlavní křižovatkou, která návštěvníkům představuje službu, projekt či produkt, získává si jejich pozornost a ukazuje jim, kde dále najdou relevantní informace ohledně toho, co je zajímá. Měla by proto být maximálně funkční, obsahově i designově atraktivní a přehledná.

Hlavní prvky

I když se konkrétní podoba homepage odvíjí od zaměření webovek, existují prvky, které jsou pro ni typické a které na ní obvykle uživatelé najdou.

 • Úvodní obrázek – přispívá k vyvolání emocí a asociací, pomáhá zaujmout a je důležitou součástí vizuálu jako celku. Kvalitní úvodní fotografie vzbuzuje u návštěvníka dobrý dojem a důvěru.
 • Slogan – stručný úderný slogan odlišuje od konkurence a podporuje snadnější zapamatování.
 • Popis služeb – z homepage by také mělo být patrné, čím se daná společnost, e-shop či magazín zabývá. Zpravidla se uvádí jen pár základních informací a poté se odkazuje na příslušnou podstránku s větším množstvím textu.
 • Navigace – informuje o struktuře webu a ukazuje návštěvníkům snadnou cestu k požadovaným informacím. Jedná se o základní prvek, který většina uživatelů internetu na homepage očekává.
 • Výzva k akci – úvodní stránka může dále obsahovat výzvu k akci, tedy instrukce návštěvníkům. Typicky se používá například při získávání e-mailového kontaktu, nasměrování na objednávku či další informace apod.
 • Propojení se sociálními sítěmi – v současnosti již standardní součást domovské stránky, která může ukazovat aktivitu na sociálních sítích a zároveň poskytovat „social proof“, tedy potvrzení třetí stranou o kvalitě služeb apod.
 • Nástin příběhu – pokud má projekt za sebou zajímavou historii, může se stručné přiblížení objevit i na homepage. Pak se podílí na získávání pozornosti a vytváření dobrého dojmu.
 • Video – může nahrazovat standardní text o tom, co daná firma dělá, jak a proč. Video je pro uživatele jako obsah mnohem „stravitelnější“. Navíc může ukazovat, že za webem stojí lidé, což mu dodává důležitou „lidskou tvář“. Tento prvek se tak může stát vysoce efektivním přesvědčovacím argumentem.
 • Online chat – představuje pomocnou ruku pro návštěvníka a také formu aktivního oslovení, které může mimo jiného vzbudit důvěru a zájem. Uživatel tak může svůj problém vyřešit jednodušeji a rychleji, než kdyby si měl řešení sám dohledávat na webu.
 • Užitečný nástroj – své místo na homepage může mít i nástroj, s jehož pomocí uživatel zjistí užitečné informace, které mu pomohou. Klasickým zástupcem tohoto prvku jsou nejrůznější kalkulačky (například úspor) a další podobné praktické online pomůcky.

HLAVNÍ NAVIGACE

Hlavní navigace slouží jako základní orientační rozcestník mezi jednotlivými stránkami webu. Jinými slovy se jedná o menu, přes které se můžeme dostat na stránky webu, které nás zajímají. Navigace bývá umístěna viditelně v horní části webu v podobě horizontálního nebo vertikálního seznamu tlačítek s odkazy.

HLASOVÁ ČTEČKA

Hlasová čtečka je program, který dokáže přečíst webovou stránku. Tento program využívají nevidomí a slabozrací. Aby vznikl pochopitelný výstup, je zapotřebí, aby webová stránka měla logickou strukturu HTML kódu, což znamená jasně určené, co je nadpis, co je seznam, co je menu a podobně. V případě obrázků je důležité mít vyplněné políčko alternativní text, který dá nevidomému informaci o tom, o jaký obrázek se jedná.

HTML

HTML je doslova hypertext markup language (hypertextový značkovací jazyk), který se používá při stavbě základů webu. V tomto jazyku není důležitá grafika, ale struktura webu. Pokud tedy pomocí HTML označíme určité části textu jako nadpis, není až tak důležité, jak to bude vypadat na webové stránce, ale je to především zpráva pro vyhledávače, které takto označeným slovům přikládají velký význam a dávají mu o něco větší váhu než ostatnímu běžně označenému textu. Pomocí HTML se určuje struktura webu, tedy rozmístění jednotlivých prvků na stránce a také se rozvrhuje text podle důležitosti jeho jednotlivých částí. Grafické stránce webu se věnuje jazyk CSS.

HTTPS 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v informatice protokol umožňující zabezpečenou komunikaci v počítačové síti. HTTPS využívá protokol HTTP spolu s protokolem SSL nebo TLS. HTTPS je využíván především pro komunikaci webového prohlížeče s webovým serverem. Zajišťuje autentizaci, důvěrnost přenášených dat a jejich integritu. 

Všeobecně se doporučuje podporovat HTTPS místo nezabezpečeného HTTP pro všechny webové stránky. Bezpečnost komunikace zaručuje protokol SSL anebo novější TLS.

Výhody HTTPS

 • ověření identity
 • důvěrnost přenášených dat
 • integrita obsahu
 • drobné zvýhodnění ve vyhledávači Google
 • představuje účinnou obranu proti vkládání nežádoucího obsahu (malware, nevyžádané reklamy…) poskytovatelem internetového připojení či jiným útočníkem.

Nevýhody HTTPS

 • potřeba certifikátu a jeho obnovování – pokud web hostujete u Miowebu, zajišťujeme toto na naší straně 
 • možné komplikace u starších webových prohlížečů

HYPERTEXTOVÝ OBSAH

Hypertextový odkaz je základním stavebním prvkem internetu. Hypertextový odkaz je odkaz neboli link na webových stránkách vedoucí a odkazující buď na podstránku v rámci dané webové stránky nebo na jinou webovou stránku na internetu. Po kliknutí na hypertextový odkaz se vám otevře webová stránka, na kterou odkaz směřoval. Hypertextové odkazy mohou být umístěny na text či na obrázek (např. na reklamní banner).

LONG TAIL

Klíčová slova, které jsou méně vyhledávaná. Termín bychom zařadili jak ke službě SEO, tak k vytváření PPC kampaní. Klienti často požadují, aby se jejich webové stránky zobrazovali na zvolená klíčová slova v předních pozicích vyhledávačů. Alfou a omegou je však relevantnost jednotlivých klíčových slov.

Klíčová slova jako „ubytován“ nebo „mp3“ jsou velmi hledaná klíčová slova a pokud bychom měli uspokojit přání klienta zobrazovat se na na přední pozici ve vyhledávači na tato frekventovaná slova, služba by byla pro klienta velmi drahá a v některých konkrétních případech až neefektivní. Pak nastupují tvz. long tail, tedy klíčová slova, která jsou méně hledaná, tedy méně konkurenční, ale stále relevantní k vašemu byznysu.

 

LINKBUILDING

Budování zpětných odkazů. Tato činnost je pouze jedním střípkem mozaiky SEO optimalizace webových prezentací a aplikací, ale zdaleka ne jedinou metodou pro kouzelné slůvko „SEO“, jak se domnívají některé společnosti, které tuto službu nabízejí.

 

LINKBAITING

Jeden ze způsobů budování zpětných odkazů. Pomocí zajímavého obsahu se snaží přimět ostatní stránky, aby na tu vaši odkazovaly. Způsob je využitelný u informačních portálů, katalogů nebo ho lze vysledovat jako dobře fungující systém mezi bloggery.

MAPA STRÁNEK

Mapa stránek (sitemap) je způsob zobrazení stromu webu. Mapa stránek se používá jako doplňkový navigační prvek na webových stránkách. Odkaz na mapu stránek se většinou zobrazuje v patičce nebo hlavičce webové stránky.

PHP

PHP neboli programovací jazyk Hypertext Preprocessor. Zdrojové soubory .php jsou uloženy ve vašem pronajmutém prostoru na serveru a běžný uživatel internetu, který nemá heslo se k nim nedostane. PHP většinou pracuje principem kompilace kódu vzhledem k prohlížeči, přičemž uživatel na své webové stránce ve výsledku již vidí kód (X)HTML

 

POINTS OF RESOLUTION LINKY

Odkazy jsou vedle nadpisů, podnadpisů a písma zvýrazněného boldem – jedním z nejdůležitějších atributů, které nejen že poutají pozornost uživatele, ale jsou také velmi důležité pro optimalizaci stránek pro vyhledávače. Správné prolinkování obsahu je základní dovedností, kterou využívají copywriteři při psaní online textů.

Stránky s promyšlenými texty bohatými na klíčová slova a relevantními odkazy zaujímají lepší pozice ve výsledcích vyhledávání. Web se zároveň stává pro čtenáře zajímavější, přehlednější a především ho umíme navést k další akci na webu buď aby se ponořil hlouběji do problematiky pomocí odkazů „points of resolutin“, nebo ho vybídneme ke konkrétní akci prostřednictvím „call to action“ odkazu. Prostřednictvím „points of resolution“ odkazy uživatele vedem na stránku vysvětlující dané klíčové slovo, na podstránku, která doplňuje znalosti a informace k danému tématu nebo na jinou externí webovou stránku s relevantním obsahem.

REDAKČNÍ SYSTÉM

Redakční systém – v anglickém jazyce označovaný jako CMS (Content Management System). Redakční systém umožňuje uživateli vlastní editaci webových stránek bez znalosti značkovacích nebo programovacích jazyků.

Prostřednictvím redakčního systému si můžete libovolně spravovat svůj web – editovat jak strukturu webu (vkládat podstránky, přidávat názvy do menu, apod.), tak editovat obsah webu (vkládat a upravovat texty, aktualizovat informace, novinky, články, vkládat nebo mazat obrázky, apod.) Redakční systémy se liší v závislosti na vašich požadavcích, zadání a cíli, které mají vaše webové stránky splňovat.

SÉMANTIKA

Sémantika je obecně disciplína zabývající se významem slov a znaků. Pojem není používaný pouze v informatice a programování, ale uplatňuje se také v logice či lingvistice. Pro vývoj webových stránek je sémantika důležitá především pro správnou tvorbu HTML kódu (příp. jeho nástupce XHTML). Některé znaky v těchto jazycích mají přiřazen určitý význam a sémantika je právě o správném používání html znaků při psaní kódu a obsahu webových stránek.

Nadpisy či tučně vyznačené písmo správně označené v HTML dává slovům větší význam než zbytek obsahu. Sémantika je důležitá jak pro validaci kódu, tak je jedním z nejdůležitějších krirérií pro úspěšné SEO (optimalizace pro vyhledávače). Právě sémantika umožňuje vyhledávacím botům lépe porozumět obsahu webové stránky.

 

SERP (search engine results page)

Ve volném překladu se jedná o stránku vyhledávače/čů s výsledky vyhledávání. Tato stránka u hlavních vyhledávačů (Seznam.cz, Google.cz) zobrazuje vždy 10 výsledků s titulkem (o délce 66 znaků) a krátkým popiskem (snippetem o délce 255 znaků), dále také ukazuje URL konkrétního webu, archív a podobné stránky.

 

SOCIAL MEDIA MARKETING

Marketing v sociáílních sítích je nový proud v internetovém marketingu. Jedná se o postup, který ke zvyšování úspěšnosti stránky využívá kontaktů s cílovými komunitami prostřednictvím sociálních sítí, blogů, microsite a diskuzních fór.

 

SPONZOROVANÉ ODKAZY

Vyhledávače zobrazují sponzorované odkazy většinou v SERP, v případě Google Adwords se odkazy zobrazují většinou vpravo od organických výsledků vyhledávání na stránce vyhledávače. Pokud se inzeráty přesně shodují s vyhledávacím dotazem uživatele, reklama se může zobrazit přímo v horní části SERP.

VALIDITA WEBU

Validita webu označuje zdrojový kód stránek bez tzv. HTML chyb. Zdrojový kód je tedy napsán dle parametrů a struktury organizace W3C, která je tvůrcem HTML jazyka. Validita webu pomáhá ke správnému zobrazování webu ve všech internetových prohlížečích a v některých případech dopomáhá i k rychlejšímu načítání stránek. Validní HTML kód ocení i programátoři, kteří web editují nebo spravují, jelikož orientace v takovém kódu je o poznání jednodušší.

Z pohledu SEO nemá validita významnější vliv. Jedině, pokud by byl obsah stránky nečitelný pro roboty vyhledávačů, ale to se obecně nestává.

WEBDESIGN

Webdesign již dávno není pouze o grafice, jak se někteří domnívají. Jedná se o soubor činností, při kterých jsou vytvářeny webové stránky a webové aplikace. Spočívá v návrhu struktury a vzhledu webových stránek, přičemž se používají zejména technologie (X)HTML (pro strukturu stránky a textový obsah) a CSS (kaskádové styly) společně s obrázky (PNG, GIF, JPG,…), které tvoří grafickou podobu webu.

Navíc se někdy používají další technologie umožňující vyšší interaktivitu jako např. JavaScript, SVG, Flash či Java applety. Do webdesignu někdy lze počítat také části tvorby serverové části aplikací – programování v jazycích jako PHP či ASP – a záležitosti spojené se zvyšováním úspěšnosti stránky (SEO, copywriting, atd.).

 

WEBHOSTING

Webhosting nebo hosting je pronájem prostoru, který vám pronajme provider / majitel serveru / do užívání na sjednanou dobu (zpravidla na rok). Na tomto prostoru / serveru / běží vaše webová prezentace. Na hosting směřuje vaše jmenná internetová adresa – doména. Pokud si objednáte hosting, ale nemáte registrovánu doménu, vaši prezentaci nelze na internetu zobrazit.

 

WEBOVÁ ŠABLONA

Předem připravený design a rozsah webových stránek. Šablona neobsahuje žádná data, to znamená, že ji můžete naplnit svým textem, a přeměnit tak šablonu v plnohodnotné webové stránky.

Pro vytvoření jednoduchých osobních stránek lze tento typ doporučit. Pro firemní prezentaci jsou ale nevhodné. Na webových stránkách zdarma musíte snést reklamní sdělení provozovatele. Nemůžete měnit design ani architekturu webové stránky, nelze tedy přidávat další podstránky, jazykové mutace, lišty a složitější aplikace (např. diskuze, nebo články).

ZPĚTNÝ ODKAZ

Zpětný odkaz neboli link, je odkaz na jiné webové stránce vedoucí na naši webovou stránku.

Pin It on Pinterest

Share This